Certificări
cover_certificari

Certificări

Compania deține certificări pentru:

Sistemul de Management al Calității (conform ISO 9001:2015)

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii, în scopul de a satisface cerințele clienților.

Punerea în aplicare a standardului ISO 9001, în practica de afaceri de zi cu zi a unei companii conferă încredere clientului că produsul și / sau serviciul furnizat este în conformitate cu specificațiile stabilite și cu cerintele legale si de reglementare, contribuie la eficientizarea activității și creșterea productivității, corelate cu asigurarea resurselor necesare pentru a menține competitivitatea la nivel global. Pentru certificare, se urmăresc:  eficacitatea -  datorată îmbu­nătăţirii continue a proceselor,  îmbunătăţirea calităţii, serviciilor, costurilor şi a tehnolo­giei, satisfacția clientilor și a angajaților, existența unor parteneri certificați ISO 9001, etc.

ISO 9001:2015 introduce termenii de risc și oportunități. Companiile certificate demonstrează ca au identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării efectelor acestora asupra capacității sistemului de management al calității de a obține rezultatele dorite.

Sistemul de Management de Mediu (conform ISO 14001:2015)

Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedeşte implicarea companiei în economia și reutilizarea resurselor ecosistemului planetei noastre.

Implementarea unui sistem de management de mediu presupune o preocupare susținută de: reducere a utilizării de materii prime și alte resurse, reducere a consumului de energie, creştere a eficienţei utilizării produselor, proceselor şi serviciilor, reducerea costurilor pentru generarea şi eliminarea deşeurilor, utilizarea resurselor regenerabile, promovarea de produse „prietenoase” cu mediul, cu scopul de a proteja mediul.

ISO 14001:2015 aduce câteva modificări, dintre care menționăm: alinierea termenilor de referință și includerea planificării și controlului luând în considerare riscurile, ca parte integrantă din auditurile interne.

Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale (conform ISO 45001:2018)

Implementarea unui Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale conform ISO 45001:2018 permite organizației să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase, prin prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, să elimine pericolele și să minimizeze riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă prin măsuri preventive și proactive eficiente; să gestioneze riscurile și oportunitățile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și să îmbunătățească continuu performanța sistemului de sănătate și securitate ocupațională. Acest sistem ajută organizația să îndeplinească cerințele legale și alte cerințe.

Sistemul de Management Energetic (conform ISO 50001:2018)

SR EN ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (EnMS), al cărui scop este să creeze posibilitatea ca o organizație să urmeze o abordare sistematică pentru a obține îmbunătățirea continuă a performanței energetice, care să includă eficiența energetică, modul de utilizare a energiei și consumul de energie. Implementarea și certificarea unui sistem de management privind energia ajută compania să reducă emisia CO2 - gazele cu efect de seră fiind monitorizate lunar și urmărindu-se încadrarea în consumurile normate, cu identificarea variabilelor care afectează folosirea și consumul energiei.